Usługi

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach spornych występując w ich imieniu na wszystkich etapach procesu sądowego, w tym w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną we wszystkich, także trudnych i skomplikowanych, sprawach spornych, jakie pojawiają w działalności przedsiębiorców na gruncie prawa cywilnego i handlowego. Doradzamy przede wszystkim naszym klientom, jak unikać sytuacji spornych, które negatywnie wpływają na ich działalność. W razie wystąpienia sytuacji spornej, dostarczamy klientom rozwiązania prawne pomagające minimalizować wynikające z tego konsekwencje i ryzyka. Jeżeli wymaga tego należyta ochrona praw klienta, sprawę kierujemy w jego imieniu na drogę procesu sądowego lub arbitrażowego, poprzedzając to często tymczasowym zabezpieczeniem jego roszczeń w postępowaniu zabezpieczającym, w celu zagwarantowania możliwości wykonania wydanego orzeczenia w postępowaniu egzekucyjnym. Z drugiej strony, reprezentujemy w procesach sądowych również klientów, przeciwko którym kontrahent wystąpił ze spornymi roszczeniami, dążąc do osiągnięcia, jak najkorzystniejszego rezultatu.

Sprawy z tego zakresu najczęściej dotyczą:

  • dochodzenia należności wynikających z transakcji handlowych i weksli,
  • dochodzenia odszkodowań i kar umownych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania,
  • dochodzenia należności wobec wspólników spółek, członków zarządu, poręczycieli,
  • zobowiązania do złożenia oświadczenia o zawarciu określonej umowy,
  • uznania czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela (skarga pauliańska),
  • ustalenia istnienia stosunku prawnego lub prawa.

Skontaktuj się
z nami

XALTUM
Kancelaria Radców Prawnych
Barczak Rozpara
spółka partnerska

Adres siedziby:
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań

tel. +48 61 222 40 90,
fax +48 61 222 40 91,
kancelaria@barczak-rozpara.pl

Polityka prywatności