Usługi

Proponujemy naszym klientom skuteczne zabezpieczenia spłaty należności lub wykonania innych zobowiązań przez dłużników, które pozwolą im uniknąć czasochłonnych i kosztownych sporów.

Prowadzenie procesu sądowego w celu uzyskania ochrony swoich praw, w szczególności wyegzekwowania należności, jest z reguły czasochłonne i kosztowne, a nawet nieskuteczne z uwagi na niewypłacalność dłużnika. Sytuacje takie powodują perturbacje w prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego też, proponujemy naszym klientom stosowanie odpowiednich zabezpieczeń swoich wierzytelności i praw wynikających z dokonywanych transakcji tak, aby uniknąć konieczności dochodzenia ich w postępowaniu sądowym lub postępowanie takie skrócić do minimum. Wachlarz dostępnych instrumentów jest szeroki, a zastosowanie odpowiedniego zależy w szczególności od rodzaju zabezpieczanych praw, ich wartości i stopnia ryzyka dokonywanej transakcji.

Do najważniejszych z nich należą:

  • ograniczone prawa rzeczowe, jak hipoteka, zastaw i zastaw rejestrowy;
  • przewłaszczenia na zabezpieczenie;
  • poręczenia;
  • weksle in blanco;
  • ujawnianie roszczeń w księdze wieczystej;
  • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz rachunki powiernicze;
  • nieodwołalne pełnomocnictwa.

Skontaktuj się
z nami

XALTUM
Kancelaria Radców Prawnych
Barczak Rozpara
spółka partnerska

Adres siedziby:
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań

tel. +48 61 222 40 90,
fax +48 61 222 40 91,
kancelaria@barczak-rozpara.pl

Polityka prywatności