Usługi

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną we wszystkich sprawach, jakie pojawiają się w działalności przedsiębiorców. Doradzamy jak unikać sporów z kontrahentami i dostarczamy rozwiązania pomagające minimalizować wynikające z tego ryzyka. Jeśli wymaga tego należyta ochrona praw Klienta, sprawę kierujemy do sądu i do postępowania egzekucyjnego.

  • Dochodzimy odszkodowań i kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
  • Zgłaszamy roszczenia z transakcji handlowych oraz weksli;
  • Przygotowujemy pozwy o zapłatę, o unieważnienie umowy, o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela (skarga pauliańska);
  • Reprezentujemy Klientów w sprawach z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
  • Dochodzimy należności wobec wspólników spółek handlowych, członków zarządu, poręczycieli;
  • Pomagamy wyegzekwować należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Skontaktuj się
z nami

XALTUM
Kancelaria Radców Prawnych
Barczak Rozpara
spółka partnerska

Adres siedziby:
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań

tel. +48 61 222 40 90,
fax +48 61 222 40 91,
kancelaria@barczak-rozpara.pl

Polityka prywatności